Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid

Den här boken har en lång historia. Under mitt yrkesliv var handledning lösningen på alla problem. Min erfarenhet både som handledd och som handledare talade emot detta. Jag tyckte handledningslitteraturen och även handledningsforskningen präglades av en mekanisk människosyn, som jag vände mig emot. Det var nästan som att svära i kyrkan. Jag ställde mig frågan: Är handledning  verkligen ett kunskapsområde? Så småningom gick det upp för mig att handledning är ett medel för att utveckla professionell kompetens. Men vad professionell kompetens är diskuterades inte. Professionellt arbete är komplext, professionell kompetens lika så. Jag bestämde mig att undersöka fenomenet professionell kompetens.De sex år jag arbetade med boken blev en mödosam och berikande bildningsväg..Ibland tog utfärderna mig långt ut i teoretiska landskap.Ibland ledde vägarna vidare, ibland var de återvändsgränder. Så småningom kunde jag foga samman de olika utfärderna till en generell bild av vad professionell kompetens är.

Bokens huvudargument är att professionell kompetens är ett eget kunskapsområde, som kräver en teoretisk artikulation. Detta har blivit än mer angeläget i en tid då kompetensutveckling av personal blivit lösningen på många politiska problem. 

"Inget är så praktiskt som en god teori", hävdade socialpsykologen Kurt Lewin redan på 1940-talet. Utan ämplig teoretisk hjälp tvingas de professionella att följa allehanda trial-and-error metoder. Men det omvända gäller också: "inget är så teoretiskt som en god praktik". Det är just den unika relationen mellan teori och praktik som gör professionell kompetens till en specifik kunskapstyp,

Professionell kompetens låter sig inte fångas i en enhetlig teori. Därför har jag fört en dialog med olika teorier, och genom dialogen har jag mejslat fram några centrala begrepp med vars hjälp professionell kompetens kan analyseras. Jag använder mig av Thomas Brantes professionsteori och Harry Collins kunskapsteori.  Dialogen mellan dessa teorier bildar grunden för min syn på vad professionell kompetens är. Därifrån har jag mejslat fram fyra aspekter och relationerna mellan dem är grundbultarna för analys av professionell kompetens. 

Boken är utgiven på Daidalos förlag.

Kunskapsobjekt

I professionellt arbete räcker det inte med att veta hur man ska göra, man måste också kunna förklara varför man gör på ett visst sätt. Professionellt arbete struktureras med andra ord av relationen mellan teori och praktik. Ur denna relation emanerar kunskapsobjektet. Ett kunskapsobjekt kan vara högst specialiserat, men ingår alltid i ett större kunskapsområde och kan bara förstås i förhållande till detta. När den teoretiska kunskapen omvandlas till praktisk handling samordnas den av professionella kollektiv och då uppstår de professionella agentskap som förvaltar de olika kunskapsobjekten. Läs mer

Praktisk klokhet

Begreppet praktisk klokhet syftar på färdigheterna som gör att vi kan leva i ett samhälle. Praktisk klokhet är den tysta kunskapen och består av en för individen unik integration av den tysta kunskapens olika nivåer. Praktisk klokhet utvecklas genom bildning, och bildning handlar om att vara en del av en tradition och samtidigt kunna frigöra sig från den. Professionell klokhet är innesluten i den praktiska klokheten och handlar konkret om att förmågan att anpassa sig till det handlingsutrymme som står till buds utan att förlora sin kritiska sans och professionella kreativitet. Läs mer

Praktisk intelligens

Praktisk intelligens handlar om vår förmåga överbrygga klyftan mellan det som är och det som bör vara. Denna förmåga visar sig som förmågan att göra något bortom de ålagda uppgiftens instrumentella krav. Det innebär att man kan sätta in uppgiften i den sociala kontexten och ta hänsyn till de unika känslor och mönster som uppstår i stunden, samtidigt som man förhåller sig till det strukturellt givna handlingsutrymmet.  I vardagligt språkbruk talar vi om bemötande, kontakt, lyhördhet. Praktisk intelligens handlar om den kreativitet och det engagemang som är inneboende i allt arbete. Läs mer

Kritiskt förnuft

Vårt kritiska förnuft hör ihop med människans unika beroende av sin egen sort. Vi lever i grupper och i dem bildas sociala strukturer. Vi lär oss om de sociala strukturerna som vi lär oss vårt  modersmål. Allmänt handlar det kritiska förnuftet om att kunna se samhället inom sig, att kunna se sig själv som en del av samhället och att kunna se sig själv i samhället. Först när vi kan göra detta kan vi överväga vilka handlingsalternativ som står oss till buds och ta ställning till det sociala pris som de olika alternativen betingar. För att kunna göra detta behöver  vi ett kritiskt förnuft. Läs mer