Välkommen

 

På denna webbplats blickar jag ut mot samhället. Siktet är inställt på professionell kompetens och dess centrala roll i samhällsstyrningen.

En viktig inspirationskälla bakom denna webbplats är forskningen om samhällsstyrningens kvalitet, som pågår vid Göteborgs universitet. Resultaten från denna forskning pekar tämligen entydigt på att demokrati inte är en garanti för välfärd, betydligt viktigare är att samhällsstyrningen inte är korrupt. Eftersom de professionella yrkesgrupperna verkställer de styrandes beslut, bör professionell kompetens vila på grundläggande principer som opartiskhet, saklighet, likabehandling och oväld i den offentliga förvaltningens alla delar.

Kärnan i all professionell kompetens är vetenskapliga fakta. I professionella verksamheter omvandlas fakta till interventioner för medborgarnas välfärd. Då sker en övergång från fakta (det som "är") till handling (det som "bör vara"). I denna övergång finns ett kunskapspolitiskt ställningstagande, som tar gestalt som motsättningar mellan teori och praktik. Motsättningen kan stävjas om vi betraktar professionell kompetens som en särskild kunskapstyp - lokaliserad i själva förbindelsen mellan teori och praktik.

Professionell kompetens omfattar också en annan förbindelse – förbindelsen mellan makthavare och medborgare. Den formas sålunda inte bara av faktakunskap, utan lika mycket av rådande kunskapspolitik. Det innebär att  det alltid finns en ideologisk aspekt i professionell kompetens, och med den risken för mikrokorruption. Ju större pressen är på de professionella verksamheterna, desto större är denna risk.

Stora summor läggs årligen på att kvalitetsäkra och utvärdera de offentliga verksamheterna. Genom den globala evidensrörelsen har vetenskapen integrerats i kunskapspolitiken på ett olyckligt sätt. Vetenskapen kan inte producera kunskap i det tempo som politiken kräver, och som alla andra påverkas forskare av samtidens världsuppfattningar och fördomar. Låter vi experter stå för samhällets värdeformeringen, ja då förminskas både politikens  och vetenskapens betydelse. Vetenskapliga resultat kan nämligen inte lämnas över som färdiga recept att följa. I stället kan forskningen kan bidra med teoretiska och analytiska begrepp, som kan stimulera tänkandet i politiken och praktiken.

Professionell kompetens omfattar alltså två dimensioner – förbindelsen mellan teori och praktik, och förbindelsen mellan makthavare och medborgare. Mer abstrakt handlar det om relationen mellan kunskap och makt. Därför är professionell kompetens en angelägenhet för alla medborgare; därför måste vi kunna se professionella verksamheter i deras kunskapspolitiska kontext; och därför bör vi värna professionella kompetens mot alla krafter som vill korrumpera den.

 

 

Under fliken Betraktelser observerar och analyserar jag fenomen som påverkar professionell kompetens i vår tid.

Under fliken Teori sammanfattar jag den teori om professionell kompetens som jag arbetat fram under ett antal år. Den är det teoretiska ramverket för mina betraktelser.

SLFF_knapp-till-hemsida kopia