Teori

 

Att höja "kvaliteten" och "kompetensutveckla" personalen" har under flera år varit standardlösningen på bristerna i våra offentliga verksamheter. Men om vi inte vet vad kvalitet är blir detta bara tomt prat. Kvalitet är nära förbundet med professionell kompetens.
Professionell kompetens är i sin tur ett komplext fenomen. Det är abstrakt och kräver en teoretisk artikulation för att vi ska veta vad vi talar om. Detta har blivit än mer angeläget i en tid då utbildning av personal blivit lösningen på allehanda politiska problem. Under denna flik sammanfattar jag mitt teoretiska perspektiv på professionell kompetens. Utifrån denna ram begrundar jag professionernas villkor i samhällsstyrningen. Min teori om professionell kompetens presenteras i boken - Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid  som ges ut av Daidalos förlag under våren 2016.

"Inget är så praktiskt som en god teori", hävdade socialpsykologen Kurt Lewin redan på 1940-talet och menade att den tillämpade psykologins största handikapp är, att den utan lämplig teoretisk hjälp, tvingas den att följa kostsamma, ineffektiva och begränsade trial-and-error metoder. Men man kan säga detsamma om praktik: "inget är så teoretiskt som en god praktik". Det är just den unika relationen mellan teori och praktik som gör professionell kompetens till en specifik kunskapstyp,
Som kunskapstyp består professionell kompetens av två delar: vetenskaplig kunskap och sunt förnuft. Professionell kompetens är med andra ord en process och handlar om hur vetenskaplig kunskap används. Den kan därför inte studeras direkt, bara härledas ur konkreta professionella händelser.
Professionell kompetens låter sig inte fångas i en enhetlig teori. Därför har jag fört en dialog med olika teorier, och genom dialogen har jag mejslat fram några centrala begrepp med vars hjälp professionell kompetens kan analyseras. Grunden består av Brantes professionsteori och Collins kunskapsteori.  Dialogen mellan dessa teorier bildar grunden för min syn på vad professionell kompetens är. Ur denna grund har jag mejslat fram fyra objekt och relationerna mellan dessa är det, som enligt min uppfattning, konstituerar professionell kompetens. 

Kunskapsobjekt

I professionellt arbete räcker det inte med att veta hur man ska göra, man måste också kunna förklara varför man gör på ett visst sätt. Professionellt arbete struktureras med andra ord av relationen mellan teori och praktik. Ur denna relation emanerar kunskapsobjektet. Ett kunskapsobjekt kan vara högst specialiserat, men ingår alltid i ett större kunskapsområde och kan bara förstås i förhållande till detta. När den teoretiska kunskapen omvandlas till praktisk handling samordnas den av professionella kollektiv och då uppstår de professionella agentskap som förvaltar de olika kunskapsobjekten. Läs mer

Praktisk klokhet

Begreppet praktisk klokhet syftar på färdigheterna som gör att vi kan leva i ett samhälle. Praktisk klokhet är den tysta kunskapen och består av en för individen unik integration av den tysta kunskapens olika nivåer. Praktisk klokhet utvecklas genom bildning, och bildning handlar om att vara en del av en tradition och samtidigt kunna frigöra sig från den. Professionell klokhet är innesluten i den praktiska klokheten och handlar konkret om att förmågan att anpassa sig till det handlingsutrymme som står till buds utan att förlora sin kritiska sans och professionella kreativitet. Läs mer

Praktisk intelligens

Praktisk intelligens handlar om vår förmåga överbrygga klyftan mellan det som är och det som bör vara. Denna förmåga visar sig som förmågan att göra något bortom de ålagda uppgiftens instrumentella krav. Det innebär att man kan sätta in uppgiften i den sociala kontexten och ta hänsyn till de unika känslor och mönster som uppstår i stunden, samtidigt som man förhåller sig till det strukturellt givna handlingsutrymmet.  I vardagligt språkbruk talar vi om bemötande, kontakt, lyhördhet. Praktisk intelligens handlar om den kreativitet och det engagemang som är inneboende i allt arbete. Läs mer

Kritiskt förnuft

Vårt kritiska förnuft hör ihop med människans unika beroende av sin egen sort. Vi lever i grupper och i dem bildas sociala strukturer. Vi lär oss om de sociala strukturerna som vi lär oss vårt  modersmål. Allmänt handlar det kritiska förnuftet om att kunna se samhället inom sig, att kunna se sig själv som en del av samhället och att kunna se sig själv i samhället. Först när vi kan göra detta kan vi överväga vilka handlingsalternativ som står oss till buds och ta ställning till det sociala pris som de olika alternativen betingar. För att kunna göra detta behöver  vi ett kritiskt förnuft. Läs mer